Missie, visie, waarden

MISSIE
Nederheem vzw is een kleinschalige pluralistische organisatie die wil bij dragen aan ‘kwaliteit van leven’ voor volwassen personen met  een verstandelijke beperking, of met een vermoeden van beperking, en met bijkomende problematieken door het aanbieden van dag- en woonondersteuning.


VISIE
Wij doen hiervoor beroep op competente medewerkers die zich verbonden voelen met Nederheem en die verantwoordelijkheid dragen.
Vanuit een positieve grondhouding streven zij voortdurend naar een ‘goede zorg’ van de persoon met een verstandelijke beperking.

Goede zorg en levenskwaliteit zijn relatieve begrippen: wat voor de ene persoon bevredigend is, hoeft dit voor de andere niet te zijn.
Goede zorg en levenskwaliteit kan gaan van gewoon samen een aangename dag beleven tot het actief invullen van elk uur van die dag.
Goede zorg en levenskwaliteit wordt afgemeten aan de subjectieve beleving van de gast (en diens netwerk).
Goede zorg sluit aan bij de individuele zorgvraag van de cliënt en draagt bij aan diens ‘kwaliteit van leven’.

Vertrekkend vanuit de individuele zorgbehoefte en de positieve subjectieve beleving ervan, gaan medewerkers, cliënten en hun netwerk, samen op weg om vorm te geven aan de best mogelijke goede zorg van de cliënt, en dit vanuit een houding van respect voor de menselijke waardigheid, ieders eigenheid, seksuele geaardheid, sociale klasse of filosofische overtuiging.

Nederheem wil een betekenisgevende rol opnemen in de maatschappij en meer bepaald in het zorglandschap van personen met een verstandelijke beperking.

Wij combineren hiertoe de geborgenheid en huiselijkheid van onze kleine voorziening met een organisatie die voldoende groot is om vraaggestuurd te werken.


WAARDEN

 • Pluralisme
  We hebben respect voor en elkaar en voor elkaars eigenheid.
  We staan open voor andere normen en waarden.
  We benaderen elk individu op een gelijkwaardige en rechtvaardige manier, los van huidskleur, geloofsovertuiging, … of beperking.
  We vinden het belangrijk dat elk individu de keuzevrijheid heeft en zoveel mogelijk de regie over het leven in eigen handen kan nemen.
 • Kwaliteit
  We streven steeds naar een kwaliteitsvolle dienstverlening.
  We stellen steeds de cliënt en kwaliteit van leven centraal in onze ondersteuning.
  We vinden het belangrijk om te werken met bekwame en deskundige medewerkers die de nodige competenties bezitten om hun job op een kwaliteitsvolle en professionele manier te vervullen.

 • Verbondenheid
  We werken met betrokken medewerkers die zich verbonden voelen met de kleinschalige organisatie, zich passioneel inzetten en deze fierheid naar elkaar en naar buiten uitstralen.
  We werken samen aan hetzelfde doel, los van het eigen belang, en nemen onze verantwoordelijkheid hierin op.
  We vinden het belangrijk om ook samen te werken en te netwerken over de grenzen van de organisatie heen.

 • Ondernemerschap
  We willen ondernemen en vernieuwend zijn in functie van het nog beter realiseren van de cliëntgerichte doelen.
  We werken klantgericht en stemmen onze dienstverlening af op de wijzigende behoeften van onze cliënten.
  We doen hiervoor beroep op de flexibiliteit en multi-inzetbaarheid van onze medewerkers.